Tổ chức thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/7/2022

Ngày đăng: 15/03/2023 - Chuyên mục: Đánh giá xếp hạng chuyển đổi số

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 459/STTTT-CNTTVT về việc Tổ chức thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/7/2022.

Để tổ chức thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung đánh giá chuyển đổi số như sau:

I. Cách thức thực hiện

- Việc thực hiện tự đánh giá, thẩm định và công bố kết quả mức độ chuyển đổi số thành phố (DTI) cấp sở, cấp huyện và cấp xã sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tại địa chỉ https://chuyendoiso.cantho.gov.vn (sau đây gọi tắt là Hệ thống).

- Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp tài khoản cho các Sở, ban ngành, UBND quận, huyện (01 tài khoản chuyên viên thực hiện và 01 tài khoản cho đơn vị để duyệt kết quả tự đánh giá) để thực hiện tự đánh giá, theo dõi kết quả đánh giá, thẩm định trên Hệ thống.

- Đối với các sở ngành được giao thẩm định các lĩnh vực (theo Quyết định 2088/QĐ-UBND) sẽ được cấp 01 tài khoản để thực hiện thẩm định.

- Đối với UBND quận, huyện sẽ được cấp tài khoản để tổ chức đánh giá DTI cho các đơn vị cấp xã trực thuộc.

- Đề nghị Quý cơ quan cử 01 cán bộ đầu mối để theo dõi, phối hợp trong quá trình thực hiện (bao gồm: Họ và tên, chức vụ, điện thoại di động, điện thoại cố định, thư điện tử). Thông tin đầu mối gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông) trước ngày 15/3/2023. Bản mềm gửi về địa chỉ: cnttvt@cantho.gov.vn.

II. Nội dung và thời hạn thực hiện

1. Nội dung tự đánh giá, thời gian lấy số liệu đánh giá

- Các cơ quan thực hiện tự đánh giá theo Bộ Chỉ số cấp sở, cấp huyện và cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND và thời gian lấy số liệu đánh giá là từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

- Về tài liệu kiểm chứng:

+ Tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) hoặc các tài liệu kiểm chứng khác đủ độ tin cậy để chứng minh số liệu báo cáo của từng chỉ số thành phần, chỉ số chính thuộc DTI cấp sở, cấp huyện và cấp xã.

+ Đối với trường hợp không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu thì các cơ quan, địa phương giải trình rõ về số liệu tự đánh giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu này.

+ Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên Hệ thống phải là bản chụp của văn bản giấy (định dạng pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

2. Thời hạn tự đánh giá, thẩm định và công bố kết quả

- Từ ngày 20/03/2023 đến hết ngày 15/4/2023: Sở, ban ngành, UBND quận, huyện thực hiện cung cấp số liệu, tự đánh giá trên Hệ thống.

Đối với cấp xã: UBND quận, huyện chủ động tổ chức đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã.

- Từ ngày 16/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành được giao nhiệm vụ thẩm định (theo Quyết định 2088/QĐ-UBND) thực hiện thẩm định các số liệu, tài liệu do Sở, ban ngành, UBND quận, huyện tự đánh giá.

- Từ ngày 06/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023: Sở, ban ngành, UBND quận, huyện giải trình ý kiến thẩm định.

- Từ ngày 21/5/2023 đến 31/5/2023: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành được giao nhiệm vụ thẩm định thực hiện đánh  giá, thẩm định (lần 2) và tổng hợp kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của Sở, ban ngành, UBND quận, huyện.

- Tháng 6/2023: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công bố kết quả đánh giá DTI 2022.

* Trong quá trình thực hiện, nếu có sự điều chỉnh các thời hạn trên, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị.

3. Hỗ trợ thực hiện

- Đầu mối hỗ trợ chung và hỗ trợ sử dụng Hệ thống đánh giá về DTI cấp sở, cấp huyện:

+ Phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông: 02923.811505

+ VNPT Cần Thơ: Phạm Thị Cẩm Nhung – 0945.623.653

Tài liệu liên quan tải về tại đây:

1. Công văn số 459/STTTT-CNTTVT

2. Quyết định 2088/QĐ-UBND

3. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo