CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ

Ngày đăng: 22/05/2023 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ

Cập nhật: Tháng 05/2023

Tải về: tại đây.

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo