Bộ TT&TT đẩy mạnh phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia theo hướng dùng chung

Ngày đăng: 15/03/2024 - Chuyên mục: Tin tổng hợp

Hiện nay, tồn tại nhiều phần mềm, ứng dụng quản lý được các cơ quan nhà nước triển khai đến người dân (ví dụ: VNeID, VssID, Sổ sức khỏe điện tử…), Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã đưa ra một số giải pháp nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường tính liên kết giữa các ứng dụng, nền tảng số này.

Cụ thể, Bộ đã ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản sau: Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, giúp xác định các thành phần dùng chung ở Trung ương và địa phương, mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia;

Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ TTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

20240315-pg1-nền-tảng-số.jpg

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID) đã mang lại sự thuận tiện khi người dân không phải kê khai thông tin nhân thân nhiều lần bằng bản giấy, có thể sử dụng 01 tài khoản VNeID để đăng nhập nhiều ứng dụng, dịch vụ thay vì phải nhớ nhiều tài khoản khác nhau.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia theo hướng dùng chung, tránh trùng lặp, tăng cường tính liên kết giữa các ứng dụng, nền tảng số, thúc đẩy chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số./.

GP

nguồn "http://mic.gov.vn"

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo