Tài liệu chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022

Ngày đăng: 14/04/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Chương trình bồi dưỡng,tập huấn về chuyển đổi số cho đối tượng là Lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải file tại đây:

https://chuyendoiso.cantho.gov.vn/media/files/tai%20lieu%20chuong%20trinh%20boi%20duong%20tap%20huan%20chuyen%20doi%20so.pdf

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo