Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”

Ngày đăng: 03/06/2022 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” được ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn:

Đến năm 2025: mọi người dân được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến về kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia; 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng về cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 100% các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số trong các ngành, các cấp; 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Đến năm 2030: có 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Hội thảo Chiến lược bán hàng số cho sản phẩm nông sản, đặc sản ĐBSCL

Để đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ: nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và các nhóm giải pháp để thực hiện như: cơ chế, chính sách; hỗ trợ triển khai; cơ chế tài chính.

Lớp tập huấn “Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước năm 2022”

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng Kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này./.                                                                                                                                            

                                                                                       Phạm Như

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo