Tài liệu tham khảo
Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Cập nhật: Tháng 05/2023. Tải về: tại đây ...
Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ Cập nhật: Tháng 05/2023 Tải về: tại đây. ...
Chuyên đề 12: QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA Trích tài liệu BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ-HCQG ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Giám đốc Học viện...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Nội dung tài liệu: 01. Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải file: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải file: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải về: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: Tháng 02/2021 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: tại đây ...
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo