...
Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tạo nền tảng chuyển đổi số
 • Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số
 • Xây dựng cơ chế, chính sách
 • Hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số
 • Phát triển hạ tầng kỹ thuật số
 • Phát triển dữ liệu số
 • Phát triển nền tảng số
 • Đảm bảo an toàn, an ninh mạng
Phát triển chính quyền số
 • Phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ
 • Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp
 • Xây dựng, phát triển đô thị thông minh
Phát triển kinh tế số
 • Phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
 • Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp
 • Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
Phát triển xã hội số
 • Hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số
 • Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
 • Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, an sinh xã hội
Chuyển đổi một số ngành, lĩnh vực
Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số:
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo
Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm vụ, giải pháp chung

Chuyển đổi
nhận thức

Kiến tạo
thể chế

Hạ tầng &
Nền tảng số

Thông tin &
dữ liệu số

Hoạt động
chính quyền số

An toàn
An ninh mạng

Đào tạo &
Phát triển nhân lực

Chuyển đổi nhận thức

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới.

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tố chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tăng cường đôn đốc kiếm tra; gắn việc đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các hiệp hội ngành nghề thành phố trong công tác tuyên truyên, vận động doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia công cuộc chuyển đổi số tại thành phố. Tăng cường liên kết giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp; giữa các hội, hiệp hội ngành nghề công nghệ thống tin (viết tắt là CNTT) với các hội, hiệp hội các lĩnh vực chuyên ngành khác đê tạo hiệu ứng lan tỏa chuyển đổi số trong xã hội.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến trên Công Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo cần Thơ và các phương tiện thông tin đại chúng. Chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

- Hàng năm tổ chức sự kiện “Ngày Chuyển đổi số thành phố cần Thơ”. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số.

- Định kỳ hàng năm phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trong toàn thành phố. Lựa chọn, vinh danh, khen thưởng cho các điển hình tiên tiến về chuyển đổi số.

- Mỗi quận, huyện chủ động lựa chọn một xã, phường để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

(Trích kế hoạch 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Cần Thơ)

Kiến tạo thể chế

- Các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

- Triến khai rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là tái cấu trúc hoặc đổi mới mô hình, quy trình hoạt động kết hợp với áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các ứng dụng, tiện ích thiết thực phục vụ mọi hoạt động của người dân để phổ cập rộng rãi trong xã hội.

- Rà soát, xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các kiến trúc, quy chế, quy định về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, chia sẻ dữ liệu phục vụ Chính quyền số, thành phố thông minh phù hợp với định hướng, chiến lược quốc gia.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ban hành cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, mô hình, kinh doanh mới; nghiên cứu, đặt hàng cho các doanh nghiệp công nghệ số đê giải quyết các bài toán mới trong ngành, địa phương mình phụ trách.

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình hoạt động và cung cấp dịch vụ công, trong đó cung cấp dịch vụ hành chính công, thủ tục hành chính theo hướng liên thông, đơn giản hóa qua ứng dụng công nghệ số, sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải nộp bản giấy.

- Rà soát ban hành quy trình, thủ tục thống nhất, đồng bộ về tiếp nhận, xử lý ban hành văn bản trong toàn hệ thống trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo xử lý hoàn toàn trên mạng, tiến tới mô hình Văn phòng không giấy.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số địa phương. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp ngành nghề khác ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu CNTT tập trung thành phố.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chuyển đổi số, hỗ trợ, tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số cho người lao động.

- Nghiên cứu, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ cán bộ CNTT công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng cơ chế ưu tiên tài chính ngân sách đảm bảo cho triển khai chuyển đổi số.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo, Tổ công tác với sự tham gia của các chuyên gia lĩnh vực chuyển đổi số, có nhiệm vụ thực hiện đánh giá hoạt động chuyển đổi số của thành phố theo định kỳ.

(Trích kế hoạch 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Cần Thơ)

Hạ tầng & Nền tảng số

- Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên địa bàn thành phố; ưu tiên triển khai tại các khu công nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện.

- Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai, thương mại hóa hạ tầng 5G, song song với nâng cấp mạng 4G, phù hợp theo từng giai đoạn theo nhu cầu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các ngành như giao thông, y tế, môi trường. Phát triển, mở rộng mạng kết nối internet công cộng tại các đô thị được lựa chọn phát triển theo hướng đô thị thông minh.

- Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn theo mục tiêu “Môi nhà một đường Internet cáp quang tôc độ cao, mỗi người một máy điện thoại thông minh” đế hình thành hạ tầng băng rộng.

- Chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước của địa phương theo đúng lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 của Quốc gia.

- Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố một cách thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, đảm bảo năng lực, an toàn thông tin cho việc kết nối các hệ thống thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ chính quyền số. Mở rộng hệ thống họp trực tuyến cho 100% cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã.

- Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố có ít nhất 02 trung tâm dữ liệu có năng lực tính toán cao và được kết nối đồng bộ để phục vụ các hệ thống thông tin của thành phố tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc siêu hội tụ, đạt chuẩn tối thiểu Tier 3.

- Kiểm tra, đánh giá, rà soát định kỳ và hiện đại hóa trang thiết bị đầu cuối cho người dùng tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đế phục vụ chuyển đổi số.

- Phát triển hạ tầng cấp phát chứng thực chừ ký số phục vụ phát triển chính phủ số và giao dịch điện tử.

- Hoạch định mạng lưới hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố; bổ sung camera giám sát tại các khu vực trọng điểm; triển khai kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ liệu camera trên địa bàn.

- Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp) cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, môi trường, năng lượng, điện, nước, ... để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của thành phố phải có nội dung nghiên cứu, phân tích để xem xét, bổ sung hạng mục ứng dụng, kết nối mạng IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số. Đến năm 2025, xây dựng hạ tầng IoT bao gồm cảm biến IoT theo các lĩnh vực khác nhau phục vụ nhu cầu về quản lý và phát triển đô thị như quản lý đô thị, môi trường, giao thông, an ninh trật tự, nguồn nước.

Thông tin & dữ liệu số

- Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (ưu tiên Y tế, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Đất đai, Giao thông, Công Thương, Tài chỉnh, Tài nguyên môi trường, Xây dựng trước năm 2025), bảo đảm tận dụng, kế thừa các Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

- Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian trên cơ sở họp nhất các dữ liệu như: Đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, viễn thông, lưới điện... (thuộc dự án Phát triển thành phố cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị).

- Kết nối, liên thông, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của địa phương và với các Cơ sở dữ liệu Quốc gia (Dân cư, Đất đai, Đăng kỷ doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm) cũng như các hệ thống khác bên ngoài.

- Xây dựng, triển khai hồ dữ liệu và kho dữ liệu tập trung dùng chung thành phố, cho phép thu thập, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu; tích hợp/chuyển đổi dữ liệu; phân tích và xử lý dữ liệu; cung cấp, phân phối dữ liệu...

- Số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực và các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý, lưu trữ, hồ sơ của các cơ quan đảng, nhà nước, Tổ chức, đoàn thể; sử dụng dữ liệu số chuyên ngành (Dân cư, Doanh nghiệp, Đất đai, Giao thông, Tư pháp...) để thay thế thành phần hồ sơ phải nộp trong cung cấp dịch vụ công.

- Xây dựng, công bố các bộ dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật trên cổng dữ liệu của thành phố và cổng dữ liệu Quốc gia.

Hoạt động chính quyền số

- Nâng cấp, hoàn thiện nền tảng Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia.

- Phát triển nền tảng thông tin định danh cá nhân và kho dữ liệu số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, kết nối với cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, các hệ thống thông tin của các đơn vị như điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, công chứng,... tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác.

- Phối họp triển khai hệ thống thanh toán điện tử cho phép doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile Money) đối với người dân để phổ cập, cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân.

- Xây dựng, phát triển Nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền điện tử, Chính quyền số và Đô thị thông minh.

- Xây dựng nền tảng tích hợp, quản lý thiết bị IoT (IoT Platíorm), nền tảng quản lý video (VMS), nền tảng phân tích dữ liệu thông minh (AI Platform), sử dụng các công nghệ nhận dạng, học máy, khai phá dữ liệu,... phục vụ phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.

- Thúc đẩy phát triển các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến, nội dung số, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, đô thị, ngân hàng.

An toàn An ninh mạng

- Triển khai nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin thành phố cần Thơ, trong đó, đầu tư các thiết bị, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh của thành phố.

- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (Security Operation Center - SOC) kết nối với hệ thống hỗ trợ giám sát, điêu hành an toàn, an ninh mạng của Quốc gia. Thường xuyên giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, ngăn chặn kịp thời các sự cố tấn công an toàn thông tin trên địa bàn thành phố.

- Triển khai hiệu quả các hệ thống đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội nhằm cảnh báo sớm và xử lý, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông.

- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố. Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát các lỗ hổng bảo mật, thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm ATTT.

- Triển khai công tác an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin Chính quyền số, đô thị thông minh theo mô hình 04 lớp theo chiều sâu với việc kiện toàn lực lượng tại chỗ; thuê lực lượng giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ kiếm tra, đánh giá; kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh của thành phố.

- Hình thành đội ngũ có chuyên môn cao về an ninh, an toàn thông tin thông qua việc xây dựng đội ngũ ứng cứu khấn cấp đế có thê phản ứng nhanh với các vấn đề an toàn, an ninh thông tin của thành phố.

- Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và tính riêng tư đến các cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Thiết lập mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin trên địa bàn thành phố và quốc gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin; tích cực tham gia các chiến dịch bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động; tham gia vào Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối.

- Xây dựng các kế hoạch và chương trình hợp tác với các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong nước và trên thế giới đế phối hợp, nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu công nghệ mới về an toàn, an ninh thông tin vào các hệ thống hiện có của thành phố.

Đào tạo & Phát triển nhân lực

- Chủ động, tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn trong nước và quốc tế về chuyển đổi số, thành phố thông minh, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực, nghiên cứu, phát triển, chuyên giao các công nghệ mới, mô hình mới.

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ưu tiên các đề tài nghiên cứu ứng dụng có kết quả, sản phẩm phù họp với định hướng xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh; ưu tiên phân bô các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho chuyển đổi số, chú trọng các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng của doanh nghiệp.

- Lựa chọn ưu tiên nghiên cứu một sổ công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có thể đi tẳt đón đầu cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR). Ưu đãi, hỗ trợ mạnh các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển và khuyến khích các doanh nghiệp lớn, truyền thống đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ này vào hoạt động sản xuất, thương mại.

- Hợp tác với hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường, các địa phương và tổ chức quốc tế trong hợp tác, tài trợ, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ số. Huy động nguồn lực doanh nghiệp trong triển khai chuyển đổi số thông qua hình thức thuê dịch vụ CNTT, hợp tác công tư.

Các ứng dụng chuyển đổi số